Medlemskap og aksjer i Midt-Troms golfklubb og Finnkroken Golfpark AS Underdokument til pkt 3 i avtalen mellom Midt-Troms golfklubb og Finnkroken Golfpark AS, Bardu 16.03.2011
1. Definisjoner Medlemskap: Gyldig medlemskap i Midt-Troms golfklubb er en forutsetning for å kunne benytte spilleretten. Medlemsavgift (årskontingent): Dette er en årlig avgift til Midt-Troms golfklubb Aksje: Aksje i Finnkroken Golfpark AS. Spillerett: Til hver aksje i Finnkroken Golfpark AS er der knyttet en spillerett som gjelder på Finnkroken Golfpark. Serviceavgift: Dette er en årlig avgift til Finnkroken Golfpark AS som eier av aksje plikter å betale. Utleie av spillerett: Spilleretten kan benyttes av aksjeeier eller leies ut til annen bruker ref. pkt 9.

2. Medlemskap i Midt-Troms golfklubb Midt-Troms Golfklubb tilbyr medlemskap med eller uten spillerett (ref. pkt 1). Medlemskap innebærer at man betaler medlemsavgift til klubben. Medlemsavgiften fra 2015 er fastsatt til: Medlem voksen kr 2000,- Fjernmedlem kr 1200,- Ungdom (14-21) kr 900,- Barn (under 14) kr 500,-

Familierabatt utgjør 60 % av full pris for medlemmer og også for fjernmedlemmer. Den samme rabatten gjelder også for barn.

3. Greenfeemedlemskap Personer som ønsker å melde seg inn i Midt-Troms golfklubb uten spillerett (uten å eie eller leie aksje i Finnkroken Golfpark AS) betaler medlemsavgiften til klubben. Slikt greefeemedlemskap innebærer at spilleren må betale standard greenfee hver gang man skal spille på banen. Prisene på greenfee hos Midt-Troms golfklubb er kr 300,- for en hel dag og kr 200,- for inntil 9 hull.

4. Ungdomsmedlemskap/Spillerett Barn og ungdom (til og med det året man fyller 21 år) trenger ikke å eie eller leie aksje i Finnkroken Golfpark AS for å ha fritt spill på banen, men må betale en årlig serviceavgift til Finnkroken Golfpark AS. Fra 2015 er denne serviceavgiften kr 500,- for barn under 14 år og kr 1000,- for ungdom 14- 21 år.

5. Spillerett For å ha fritt spill på banen må man være medlem (ikke fjernmedlem) i Midt-Troms golfklubb, ha aksje i Finnkroken Golfpark AS, og ha betalt serviceavgift (jfr. pkt. 6). Også fullt betalende medlemmer som ikke eier aksje kan kjøpe fritt spill for kr 3500,- pr sesong. Finnkroken Golfpark AS selger aksjer i banen for kr 11.000,- pr aksje. Aksjen er omsettelig. Finnkroken Golfpark AS har ingen forpliktelser til å innløse denne. Aksjehavere som ønsker å spille fritt må betale medlemsavgift til Midt-Troms golfklubb, samt serviceavgift til Finnkroken Golfpark AS.

6. Årlig serviceavgift Innehaver av aksje er pliktig å betale årlig serviceavgift til Finnkroken Golfpark AS. Finnkroken Golfpark AS fastsetter i samråd med Midt-Troms Golfklubb den årlige serviceavgiften. Serviceavgiften er fra 2015 kr 1750,- Om ikke serviceavgiften blir betalt, har Finnkroken Golfpark AS 1. prioritets pant i spilleretten for det utestående beløp. Hele det utestående beløp må innbetales før spilleretten kan tas i bruk. Om det totale utestående beløp skulle overstige spillerettens pålydende verdi, overtar Finnkroken Golfpark AS spilleretten vederlagsfritt.

7. Passivt medlemskap Passivt medlemskap kan innvilges ved søknad til Midt-Troms golfklubb og Finnkroken Golfpark AS dersom man blir syk eller ute av stand til å spille en sesong. Dette gjelder også dersom man flytter til utlandet eller til en annen landsdel for en periode. For å få passivt medlemskap må man tidligere ha vært fullt betalende medlem med aksje. Med andre ord – man kan sitte med aksjen uten å betale medlemsavgift og serviceavgift, men det betyr da at aksjehaveren ikke har spillerett.

8. Aksjonær bedrift/kommuner/organisasjoner En spillerett kan også eies av en bedrift, kommune eller en organisasjon. Eieren av aksjen er ansvarlig for å betale den årlige serviceavgiften til Finnkroken Golfpark AS. Bedriftens/kommunens/organisasjonens spillerett må enten lyde på navn eller konverteres til 15 «greenfee» billetter årlig. Bedrifter/kommuner/organisasjoner kan eie aksjer uten å betale serviceavgift. Benyttes spilleretten av en person, må personen som benytter seg av spilleretten selv sørge for å effektuere denne spilleretten gjennom å melde se inn og betale medlemsavgift til Midt-Troms golfklubb.

9. Utleie av aksje/spillerett: Det er anledning til å la andre privatpersoner overta retten til spill på banen ved å leie ut den spillerett som er knyttet til aksjen. Aksjeeier leier da selv ut sin spillerett og bestemmer selv den pris han vil ta for utleie av denne. Den som leier en spillerett må ha golfkort. Leieren får rett til spill på banen basert på de rettigheter og forpliktelser klubbens organer til enhver tid fastsetter. Eier og låntaker er solidarisk ansvarlig for årlig betaling av serviceavgiften så lenge leieforholdet varer. Spillerett kan ikke leies ut en person for kortere periode enn ett kalenderår. Forhold rundt slik utleie som beskrevet over må meldes til Finnkroken Golfpark AS på eget skjema så snart leieforholdet er avklart.